Tìm kiếm Blog này

Tam pháp ấn Phật Giáo

Phanblogs Ấn là chiếc ấn hay khuôn dấu. Pháp có nghĩa là chánh pháp hay toàn bộ hệ thống tư tưởng trong lời dạy của Đức Phật. Pháp ấn có nghĩa là khuôn dấu của chánh pháp. 

Điều 1 Nếu bạn hiểu về tam pháp ấn bạn sẽ hiểu về Niết Bàn.
Điều 2 Mọi giáo lý không có ba khuôn ấn trên đều không phải của đạo Phật.Tam Pháp Ấn là ba đặc điểm nổi bật của giáo lý đạo Phật , ba khuôn dấu của chánh pháp , là ba bản chất của thế giới hiện tượng : VÔ THƯỜNG, KHỔ và VÔ NGÃ . Ba đặc điểm này xác định tính đích thực của giáo lý đạo Phật nguyên thủy, nhằm đảm bảo mọi sự suy tư, ngôn thuyết, diễn giải, thực hành của người đệ tử Phật không vượt ra ngoài mục đích giải thoát mà Như Lai đã giảng dạy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn